Łupaszka„Po 1989 r. nastał sprzyjający czas dla wspomnień i przeka­zów uzupeł­niają­cych hi­sto­rię na­szego kraju legendarnymi posta­ciami współtworzą­cymi w walce niepod­ległą Polskę. Jed­nym z nich był rot­mistrz/podpułkownik  Jerzy Dąmbrowski, sławny „Łu­paszka”.”  Konrad Hejneman Stowarzyszenie Las Kolumna   (Zapraszamy do lektury ŁUPASZKA-96)